Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Humoq B.V. (het "Bedrijf"), toegankelijk via https://humoq.nl. "Site" betekent websites van het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen, inclusief alle websites waarop deze gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst. De "Site" kan toegang bieden tot virtuele omgevingen, games en andere inhoud, evenals downloadbare software of applicaties voor gebruik op personal computers, tablets, mobiele apparaten of telefoons. Alle gebruikers van de Site zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden (deze "Gebruiksvoorwaarden").

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u een deel van deze Site opent of gebruikt. Door deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u deze gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, evenals het privacybeleid van het bedrijf, dat hierbij is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden . Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden, mag u geen enkel deel van deze site openen of gebruiken.

Het bedrijf kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien en bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving door de gewijzigde publicatie te plaatsen. voorwaarden op deze site. Als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u de herziene gebruiksvoorwaarden accepteert en ermee instemt. Als u het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of niet tevreden bent met deze site, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel om te stoppen met het gebruik van deze site. Het is uw verantwoordelijkheid om de Site regelmatig te controleren om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Gebruiksvoorwaarden en om dergelijke wijzigingen te bekijken.

GEBRUIK VAN DE SITE

U stemt ermee in de Site alleen voor wettige doeleinden:

(a) U stemt er in het bijzonder mee in om geen van de volgende zaken te doen: (1) uploaden naar of verzenden op de Site van lasterlijke, onfatsoenlijke, obscene, intimiderende, gewelddadige of anderszins verwerpelijke materiaal, of enig materiaal dat auteursrechtelijk is of kan worden beschermd, zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht; (2) de Site gebruiken om de wettelijke rechten (inclusief de rechten op publiciteit en privacy) van anderen te schenden of om de wetten van een rechtsgebied te schenden; (3) het onderscheppen of proberen te onderscheppen van elektronische post die niet voor u bestemd is; (4) een verkeerde voorstelling van een band met een persoon of organisatie; (5) advertenties of zakelijke verzoeken uploaden naar of verzenden op de Site; (6) het gebruik van de site door anderen beperken of verbieden; (7) bestanden uploaden of anderszins verzenden die een virus of beschadigde gegevens bevatten; (8) verzamelen van informatie over anderen (inclusief e-mailadressen) zonder hun toestemming; (9) een bestand of software downloaden of in een bericht software, bestanden of links opnemen waarvan u weet of reden heeft om aan te nemen dat deze niet legaal over de site kunnen worden verspreid of waarvan u contractueel verplicht bent vertrouwelijk te blijven (ondanks de beschikbaarheid op de site); (10) 'spam' posten, kettingbrieven verzenden of andere soortgelijke activiteiten ontplooien; (11) persoonlijke informatie vragen, verstrekken of uitwisselen, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersnamen of wachtwoorden; (12) "stalk," "phish," een andere gebruiker misbruiken of lastigvallen, of een van de voorgaande proberen; of (13) zich inlaten met enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Site beperkt of verhindert, of dat, zoals bepaald door het Bedrijf, het Bedrijf of gebruikers van de Site kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid. Zonder het voorgaande te beperken, stemt u er ook mee in zich te houden aan alle gedragscodes en beleidsregels die van toepassing zijn op de Site of enige service die beschikbaar is op de Site.

(b) Alle inhoud en/of meningen die zijn geüpload, uitgedrukt of ingediend op een prikbord, blog, chatroom of een ander openbaar beschikbaar gedeelte van de site (inclusief met een wachtwoord beveiligde gebieden), en alle artikelen en antwoorden op vragen, anders dan de inhoud die door het bedrijf wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die ze indient en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van het bedrijf. U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u indient, en dat u, niet het Bedrijf, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke inhoud, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Door materiaal te uploaden of anderszins te verzenden naar een deel van de site, garandeert u dat het materiaal van u is of zich in het publieke domein bevindt of anderszins vrij is van eigendoms- of andere beperkingen en dat u het recht hebt om het op de site te plaatsen. U verleent het bedrijf het royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare en wereldwijde recht en licentie om alle inhoud die u uploadt of anderszins naar de site verzendt te gebruiken op elke manier die het bedrijf kiest, inclusief maar niet beperkt tot kopiëren, het weergeven, uitvoeren of publiceren in welk formaat of medium dan ook, het wijzigen, opnemen in ander materiaal of er een afgeleid werk van maken.

(c) Behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door het Bedrijf, u mag niet reproduceren, in sublicentie geven, distribueren, verkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden (i) enig deel van deze site of de inhoud ervan, (ii) toegang tot deze site of (iii) gebruik van deze site of van beschikbare diensten of materialen via deze site, inclusief maar niet beperkt tot het leasen van toegang tot de site (bijv. in een cybercafé), het verzamelen en verkopen van virtuele items, codes, prepaid gamekaarten of virtuele valuta via de site, of anderszins.

(d) Het bedrijf res heeft het recht, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, om (1) materiaal te verwijderen dat op de Site is geplaatst en waarvan het Bedrijf, naar eigen goeddunken, oordeelt dat het niet in overeenstemming is met de voorgaande toezeggingen (inclusief materiaal waarvan het Bedrijf reden heeft om aan te nemen dat het bestaat, of waarvoor het Bedrijf een kennisgeving heeft ontvangen van het vormen van een inbreuk op het auteursrecht); (2) communicatie tussen en tussen gebruikers op de site controleren en/of opnemen; en (3) de toegang van een gebruiker tot de gehele of een deel van de site beëindigen. Het bedrijf kan echter niet al het materiaal of alle communicatie beoordelen voordat het op de site wordt geplaatst, noch zorgen voor een snelle verwijdering van aanstootgevend materiaal nadat het is geplaatst. Dienovereenkomstig aanvaardt het bedrijf geen aansprakelijkheid voor enige actie of inactiviteit met betrekking tot transmissies, communicatie of inhoud die door derden wordt geleverd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen die het nodig acht om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van deze site en het publiek te beschermen; het Bedrijf is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens wie dan ook voor het wel of niet uitvoeren van de in deze paragraaf beschreven activiteiten.

(e) Uw niet-naleving van de bepalingen van (a), (b) of ( c) hierboven kan resulteren in de beëindiging van uw toegang tot de Site en kan u blootstellen aan burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

PRIVACY: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het gebruik door het Bedrijf van uw persoonlijke gegevens en uw verantwoordelijkheden in verband met de bescherming van uw privacy worden beschreven in het privacybeleid van het bedrijf, dat door verwijzing is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

UPLOADS NAAR UW APPARATEN

Alstublieft Houd er rekening mee dat als u downloadbare applicaties van het bedrijf gebruikt, updates van de systemen of firmware van uw apparaat uw gebruik van de applicaties incompatibel kunnen maken. Het bedrijf garandeert niet dat de site of bedrijfsapplicaties compatibel zijn met updates van of eerdere versies van uw apparaten. Het bedrijf kan, maar is niet verplicht, u updates van de site of applicaties te verstrekken die de compatibiliteit met bijgewerkte mobiele apparaten verbeteren.

DATAKOSTEN

Voor zover uw gebruik van de site of een bedrijfsapplicatie draadloze, mobiele data of internettoegang vereist of toestaat, bent u onafhankelijk verantwoordelijk voor het beveiligen van de noodzakelijke datatoegangsservice. Met betrekking tot uw mobiele apparaten kan de aanbieder van uw data-abonnementen u bijvoorbeeld kosten voor gegevenstoegang in rekening brengen in verband met uw gebruik van de site of bedrijfsapplicaties. U bent als enige verantwoordelijk voor al dergelijke kosten die aan derden worden betaald.

COPYRIGHT BEPERKINGEN/GEBRUIK VAN INHOUD

De volledige inhoud van deze site (inclusief alle informatie, tekst, displays, afbeeldingen en audio en alle software die beschikbaar wordt gesteld via of in verband met de site) en het ontwerp , selectie en arrangement daarvan, zijn eigendom van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers en worden beschermd door de Amerikaanse en internationale wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten. U bent alleen geautoriseerd om de inhoud op de Site te gebruiken voor persoonlijk gebruik met betrekking tot uw rol als huidige of toekomstige gebruiker van de Site. U mag het materiaal op deze site niet kopiëren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, openbaar weergeven of uitvoeren, opnieuw publiceren, opslaan, verzenden of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, behalve om: (a) kopieën van dergelijke materialen tijdelijk in het RAM-geheugen, (b) bestanden opslaan die automatisch door uw webbrowser in de cache worden opgeslagen voor weergaveverbeteringsdoeleinden, en (c) een redelijk aantal pagina's van de site afdrukken; in elk geval op voorwaarde dat u geen copyright- of andere eigendomsvermeldingen in dergelijk materiaal wijzigt of verwijdert. Noch de titel, noch enige intellectuele eigendomsrechten op informatie of materiaal op deze site worden aan u overgedragen, maar blijven bij het bedrijf of de toepasselijke eigenaar van dergelijke inhoud.

SOFTWARE EN DOWNLOADS Als het bedrijf downloads aanbiedt van , of toegang tot software op deze site en u downloadt of anderszins toegang hebt tot dergelijke software, wordt de software (inclusief alle gegevens of afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software) aan u in licentie gegeven. U ontvangt geen eigendomsrecht op deze software en u mag de software niet distribueren of gebruiken anders dan voor het gebruik van de toepasselijke functie of dienst van de Site zoals aangeboden door het Bedrijf. U mag de broncode van dergelijke software niet wijzigen, aanpassen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen te achterhalen. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld, mag u geen afgeleide werken maken van de software of diensten die beschikbaar zijn op de Site. Deze licentie kan op elk moment worden ingetrokken zonder kennisgeving en met of zonder reden. U stemt ermee in om alle kopieën van de software te vernietigen of aan het bedrijf terug te geven na intrekking van uw licentie voor de software en/of beëindiging van uw toegang tot de site. De software is onderworpen aan alle gebruiksbeperkingen, afwijzingen van garanties en andere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden. In het geval dat de software ook onderworpen is aan een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers, beheersen de voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers elk conflict tussen die voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden.

TOEGANG EN INTERFERENTIE

TOEGANG EN INTERFERENTIE

TOEGANG EN INTERFERENTIE

h2>

U stemt ermee in dat u (a) geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel zult gebruiken om toegang te krijgen tot de site, (b) geen handmatig proces zult gebruiken om het materiaal op deze site te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, (c) een apparaat, software of routine gebruiken die de goede werking van de site verstoort, (d) proberen de goede werking van de site te verstoren, ( e) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van het bedrijf legt, of (f) transactiepagina's openen, opnieuw laden of "vernieuwen" of een ander verzoek indienen bij transactieservers, meer dan één keer per drie ( 3) tweede interval.

HANDELSMERKEN

De bedrijfsnaam en logo's, en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op de site of enige software die in verband daarmee wordt geleverd of gebruikt, zijn handelsmerken van het bedrijf , haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en/of contractanten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, merken en merken worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF EN HAAR LICENTIEGEVERS

Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de materialen, informatie en meningen die op of beschikbaar zijn via de Site (de "Site-inhoud"). Vertrouwen op de inhoud van de site is uitsluitend op eigen risico. Het Bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van Site-inhoud.

DE SITE WORDT GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR " ZONDER ENIGE GARANTIE OF GARANTIE SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. HET BEDRIJF, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DIENSTVERLENERS ZIJN NOCH VERANTWOORDELIJK NOCH AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, VOORBEELDIGE, BEstraffende OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND MET DE SITE. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK ONDER DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS IN VERBAND MET DE SITE VOOR EEN BEDRAG VAN MEER DAN $500.

INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS

Als voorwaarde voor toegang tot de Site vrijwaart u het Bedrijf (en zijn aandeelhouders, partners, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, dochterondernemingen, werknemers, agenten, leveranciers, externe informatieverstrekkers, licentiegevers, licentiehouders, distributeurs en contractanten) van claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met een geschil dat u heeft met een andere gebruiker van de site. Het Bedrijf heeft het recht, maar niet de plicht om geschillen tussen gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Site op te lossen, en voor zover het ervoor kiest om dergelijke geschillen op te lossen, zal het Bedrijf dit te goeder trouw doen op basis van de algemene regels en normen van het bedrijf en de site. U vrijwaart het Bedrijf (en zijn aandeelhouders, partners, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, dochterondernemingen, werknemers, agenten, leveranciers, externe informatieverstrekkers, licentiegevers, licentiehouders, distributeurs en contractanten) van claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort en aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de oplossing van dergelijke geschillen door het bedrijf.

VRIJWARING

U stemt ermee in het bedrijf en zijn aandeelhouders, partners, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, dochterondernemingen, werknemers, agenten, leveranciers, externe informatieverstrekkers, licentiegevers, licentiehouders, distributeurs, contractanten en anderen die betrokken zijn bij de site of de levering van producten, diensten of informatie via de site, van en tegen enige en alle aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit enige schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site of alle producten, diensten of informatie verkregen van de site.

COMMENTAAR EN INZENDINGEN

Het bedrijf verwelkomt uw opmerkingen. Alle opmerkingen, suggesties of andere informatie die door u naar het bedrijf of zijn adverteerders of zakelijke partners worden gestuurd als reactie op verzoeken op deze site, worden eigendom van het bedrijf en u stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten daarop worden overgedragen aan het bedrijf. Voor alle duidelijkheid: het bedrijf is eigenaar van alle ontwikkelingen door het bedrijf of namens het bedrijf die voortvloeien uit uw opmerkingen, suggesties of andere inzendingen. Voor zover het Bedrijf dergelijke materialen niet bezit, verleent u en stemt u ermee in het Bedrijf een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie te verlenen om dergelijke materialen te gebruiken, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en in sublicentie te geven voor welk doel dan ook in verband met de website van het Bedrijf websites, producten en diensten. U verwacht geen enkele beoordeling, vergoeding of overweging van welke aard dan ook voor alle inzendingen hieronder.

LINKS NAAR ANDERE SITES

De Site bevat links naar andere websites op internet. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft niet de inhoud, producten, diensten of praktijken van websites van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, sites die op de site zijn geframed of advertenties van derden, en doet geen uitspraken over de kwaliteit ervan, inhoud, nauwkeurigheid of geschiktheid voor uw weergave of gebruik. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites. In het geval dat u ervoor kiest om een product of dienst van een derde partij te kopen, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor dergelijke producten of diensten, aangezien het geen partij is bij een dergelijke transactie en niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte kosten of schade die voortvloeit uit van enig geschil tussen u en een dergelijke derde partij. NOCH HET BEDRIJF, HAAR LICENTIEGEVERS OF AANNEMERS GEEFT ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE DOOR DEZE HANDELAAR WORDEN AANGEBODEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID COMPATIBILITEIT.

INBREUK OP AUTEURSRECHT EN ANDERE INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke wetgeving, kan het Bedrijf, in passende omstandigheden en in het naar eigen goeddunken, uw toegang tot deze site beëindigen als het van mening is dat u een herhaalde inbreukmaker bent. Het bedrijf kan ook, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de site beperken en/of uw lidmaatschap beëindigen als u inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk. Neem contact op met onze aangewezen agent via [email protected] als u zich bewust wordt van inhoud die mogelijk inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde partij of dat u meent in strijd te zijn met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u bovendien van mening bent dat de inhoud van de site uw intellectuele eigendomsrechten schendt, neem dan contact met ons op via [email protected] p>

RECHTSKEUZE

Deze gebruiksvoorwaarden worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois, VS, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wet. p>

DIVERS

Deze gebruiksvoorwaarden, zoals ze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, geven volledig en exclusief de overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot de site weer, en geen andere voorwaarden die mondeling of op enige andere manier aan u is medegedeeld, zal enige kracht of effect hebben. Elke rechtsvordering die u heeft met betrekking tot de Site moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de claim of rechtsvordering is ontstaan, anders is een dergelijke claim of rechtsvordering verjaard.

U stemt ermee in en erkent dat uw schending van enige beperkingen in deze gebruiksvoorwaarden op het gebruik van de site, site-inhoud of software of diensten die beschikbaar zijn op of via de site, of uw gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie op een manier die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze voorwaarden van gebruik, kan het Bedrijf onherstelbare schade toebrengen waarvoor rechtsmiddelen onvoldoende kunnen zijn. U stemt ermee in dat, in het geval van uw ongeoorloofd gebruik van de site, site-inhoud, software en diensten, of uw ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, het bedrijf recht heeft op een voorlopige voorziening, naast andere wettelijke en billijke rechtsmiddelen die kunnen wees beschikbaar. De licentiegevers en contractanten van het bedrijf zijn uitdrukkelijke derde begunstigden van alle voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op hun producten of diensten, inclusief afwijzingen van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen, en hebben het recht om al uw toepasselijke verklaringen, garanties, convenanten, vrijwaringen en verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden.

Als enig deel van deze gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar is (inclusief, maar niet beperkt tot enig deel van de bindende arbitragebepaling hierboven), is de niet-afdwingbare deel moet worden uitgelegd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.

De voorwaarden met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf, afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid, rechtskeuze en bindende arbitrage, vrijwaring verplichtingen en eventuele licenties die door u aan het bedrijf zijn verleend, blijven van kracht na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden.

Het niet aandringen van of het afdwingen van strikte nakoming van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van de bepaling. Noch een handelswijze of gedrag tussen u en het bedrijf, noch enige handelspraktijken worden geacht deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Close
Humoq Icon
Schakel meldingen in om op de hoogte te worden gehouden van campagnes en nieuwe games
Meldingen openen